بسم الله

 
در ابتدا طبق سنت گذشته و بی مقدمه ؛ این متن "بررسی تخصصی" نیست ، بررسی تخصصی همان گونه که از اسمش بر می آید ، باید ماحصل تخصص باشد که  این چنین تخصصی را در خود نمی بینیم ، نگاهی مختصر یا " از دید مصرف کننده " شاید بهـترین عنوان این متن باشد .
 
مقـدمه ؛ تارا پلاس
دو بخشی تــارا    پلـاس . یک بخش ایرانی و یک بخش خارجی ، اما هر چه هست از سری تولیدات وطنیست و قرار نیست پشت عنوان تولید ملی ، پنهـان شود . نقد هـای بسیاری بر تولیدات جی ال ایکس وارد است ، که اگر بنا به انتقادات جدی باشد ، پرچم این انتقاد دست خود ما خواهـد بود ، اما ...